VXC5FVA YAMAHA SPEAKER SYSTEM

Model VXC5F-VA
Weight 8.41 kg
Size 790 x 390 x 300 mm

538.99