VXC3FVA YAMAHA SPEAKER SYSTEM

Model VXC3F-VA
Weight 6.96 kg
Size 720 x 360 x 280 mm

439.00