UB-DZR15V YAMAHA SPEAKER BRACKET

Model UB-DZR15V
Weight 6.25 kg
Size 540 x 170 x 750 mm

239.00