UB-DZR10V YAMAHA SPEAKER BRACKET

Model UB-DZR10V
Weight 3.95 kg
Size 410 x 130 x 620 mm

189.00