MFA216 + 4 x ATEO6 + 1 x NOBA8A White version

Model MENTO6.5/W

3,092.76